1. Home
  2. Līgumi un lietošanas noteikumi
  3. Līgumi
  4. Kādi ir interneta lietošanas noteikumi?

Kādi ir interneta lietošanas noteikumi?

1. Noteikumos lietotie termini

Līgums – Home3 elektronisko sakaru pakalpojumu līgums, kas sastāv no Home3 elektronisko sakaru pakalpojumu līguma Īpašajiem un Vispārējiem līguma noteikumiem, kā arī tajos izdarītie spēkā esošie grozījumi un papildinājumi, pielikumi;
Interneta Pakalpojums – Home3 4G internets elektronisko sakaru pakalpojums, kas ļauj Klientam saņemt un
pārraidīt informāciju elektronisko sakaru tīklā un tiek nodrošināts Tīkla pārklājuma robežās. Interneta pakalpojumu
nodrošina Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BITE Latvija”, reģistrācijas numurs 40003742426 (BITE).
SIM karte – elektroniska ierīce, kura uzglabā Pakalpojuma parametrus un datus, un nodrošina Galiekārtas autorizāciju
Tīklā.
Galiekārta/Ierīce – 4G maršrutētājs (rūteris), modems, vai cita datu pārraides iekārta, kas paredzēta pieslēgšanai
elektronisko sakaru tīklam un kuru Klients izmanto pakalpojuma saņemšanai.
Tīkls – pārraides sistēmas, komutācijas un maršrutēšanas iekārtas un citi resursi, kas neatkarīgi no pārraidītās informācijas
veida ļauj pārraidīt signālus, izmantojot vadus vai radioviļņus, vai optiskos vai citus elektromagnētiskos līdzekļus tīklos.
Galiekārta nav tīkla sastāvdaļa.
Tīkla pārklājums – datu pārraides tehnoloģijas radio signāla esamība Tīkla konkrētajā ģeogrāfiskajā punktā Latvijas
teritorijā.

2. Kas ir nepieciešams, lai saņemtu Interneta Pakalpojumu?

2.1. Interneta Pakalpojuma izmantošanai nepieciešama SIM karte un 4G maršrutētājs. SIM karte ir Klienta īpašums un
Klients ir atbildīgs par SIM kartes atbilstošu lietošanu un saglabāšanu. Ja SIM karte tiek nozaudēta vai sabojāta, to
var saņemt bez maksas no Home3. 4G maršrutētāju (rūteri) Klientam pilnīgi vai daļēji subsidē Home3,
un tas kļūst par Klienta īpašumu Līguma noslēgšanas brīdī. 4G maršrutētāja subsīdijas periods ir 24 mēneši.
2.2. Klients var izmantot Interneta Pakalpojumu visā Latvijas teritorijā, kur tiek nodrošināts BITE Tīkla pārklājums.
2.3. Maksa Par pakalpojumu tiek aprēķināta saskaņā ar Klienta izvēlēto tarifu plānu un Līguma noteikumiem par rēķinu
apmaksu.

3. Interneta Pakalpojuma kvalitāte.

3.1. Interneta Pakalpojuma kvalitāte tiek nodrošināta BITE elektronisko sakaru tīklā darbības zonā, ievērojot
ierobežojumus, kas var rasties ievērojot konkrētās pakalpojuma izmantošanas vietas īpašos apstākļus (interneta
ātrumu var ietekmēt dažādas ēku īpatnības, piemēram, ēku sienu biezums, stāvu skaits, pat ēkas celtniecībā
izmantotie materiāli u.tml., izmantošanas vietas reljefa īpatnības, noslodze u.c.).
3.2. Informācija par Tīkla pārklājumu pieejama BITE mājaslapas sadaļā “pārklājums”: https://www.bite.lv/lv/biznesam/parklajums
3.3. Interneta Pakalpojuma parametri: maksimālais pieļaujamais, kā arī reklamētais, ātrums ir līdz 100 Mbit/s. Ar
noteikumu, ka tīkls tiek izmantots normālas slodzes apstākļos, vidējais lejupielādes ātrums ir 30 Mbit/s.
Augšupielādējot failus, maksimālais ātrums var sasniegt 50 Mbit/s, vidējais – 15 Mbit/s. Papildu informācija par
Interneta Pakalpojuma kvalitāti pieejama https://www.bite.lv/lv/elektronisko-sakaru-pakalpojumu-kvalitate un
mājas lapā  https://sprk.gov.lv/content/interneta-atrums

4. Kad varēs sākt izmantot Pakalpojumus?

4.1. Noslēdzot Līgumu, Abonentam tiek piešķirts pieslēguma numurs un izsniegta SIM karte. Pakalpojumus var sākt izmantot uzreiz pēc SIM kartes aktivizēšanas, kas notiek 2 (divu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas.
4.2. Pakalpojumu lietošanas uzsākšanai var tikt pieprasīts Abonentam izsniegtās SIM kartes PIN un/ vai PUK kods.

5. Ko apņemas Home3?

5.1. Interneta Pakalpojuma kvalitāte tiek nodrošināta BITE elektronisko sakaru tīkla darbības zonā, ievērojot
ierobežojumus, kas var rasties ievērojot konkrētās Pakalpojuma izmantošanas vietas īpašos apstākļus (interneta
ātrumu var ietekmēt dažādas ēku īpatnības, piemēram, ēku sienu biezums, stāvu skaits, pat ēkas celtniecībā
izmantotie materiāli u.tml., izmantošanas vietas reljefa īpatnības, noslodze u.c.).
5.2. Nodrošināt Klientam iespēju iesniegt ziņojumus par Interneta Pakalpojuma kvalitātes problēmām un saņemt
bezmaksas konsultācijas, zvanot pa tālruni 8686 no plkst. 9:00 līdz 20:59, bet laika posmā no plkst. 21:00 līdz 08:59 –pieteikt sakaru traucējumus – info@home3.lv.
5.3. Home3 neatbild par Interneta Pakalpojuma darbības traucējumiem, bojājumiem un avārijām, kas radušies no
Home3 neatkarīgu iemeslu dēļ, tajā skaitā Interneta Pakalpojuma darbības traucējumiem, kas radušies ar
Home3 nesaistītu trešo personu rīcības rezultātā un nav saistīti ar Home3 vainojamu rīcību. Home3 neatbild par Interneta Pakalpojuma darbības traucējumiem, bojājumiem un avārijām nepārvaramas varas
gadījumā.
5.4. Vienu mēnesi iepriekš paziņot Klientam par izmaiņām Pakalpojumu abonēšanas maksā, norēķinu kārtībā, citos
tarifos, kas saskaņā ar Līgumu ir attiecināmi uz Klientu, Līguma noteikumos, izņemot gadījumus, ja tiek veiktas klientam labvēlīgas izmaiņas vai izmaiņas ir notikušas Latvijas Republikas vai starptautisko normatīvo aktu rezultātā.
5.5. Home3 ir tiesības nodot parāda piedziņas tiesības trešajai personai.

6. Ko apņemas Klients?

6.1. Ievērot un iepazīties ar Home3 Līguma noteikumiem, kas nosaka kārtību, kas Klientam jāievēro gan Latvijā, gan viesabonēšanā, un citiem noteikumiem, kas nosaka Home3 Interneta Pakalpojumu izmantošanas kārtību. Ar informāciju par viesabonēšanu un viesabonēšanai pieejamo datu apjomu Klients var iepazīties https://www.bite.lv/lv/papildpakalpojumi/pakalpojumi-atrodoties-ārzemes .
6.2. BITE tīklā lietot normatīvajiem aktiem atbilstošas Galiekārtas, kas ir atļautas lietošanai Latvijā, pretējā gadījumā Klients atlīdzina nodarītos zaudējumus Home3 vai trešajām personām. Pirms Interneta Pakalpojuma lietošanas uzsākšanas pārliecināties, ka ierīce, kurā tiks lietots Interneta Pakalpojums, ir saderīga izmantošanai ar Interneta Pakalpojumu, tas ir, pārbauda, vai ierīces parametri atbilst Interneta Pakalpojuma uztveršanai šādā frekvencē: 4G jeb LTE – 800/1800/2600 MHz, ko var noskaidrot pie ierīces nodevēja.
6.3. Nodrošināt, ka trešo personu rīcībā nesankcionēti netiek nodota Klientam piešķirtā SIM karte, PIN un PUK kodi, pašapkalpošanās portāla Home3 lietotājvārds un parole, un citi Klienta drošības kodi (turpmāk – autorizācijas un autentifikācijas līdzekļi), kā arī veikto savlaicīgu nomaiņu. Klients uzņemas pilnu atbildību par rīcību Home3 tīmekļa vietnē un/ vai aplikācijā, atzīstot rīcību par sev saistošu, ja tiek veiktas izmaiņas, izmantojot Klienta lietotājvārdu un paroli.
6.4. Nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā, paziņot Home3, zvanot pa tālruni 8686, rakstot uz e-pasta adresi info@home3.lv vai sarakstoties ar Home3 klientu apkalpošanas speciālistiem mājaslapas https://www.home3.lv piedāvātajā čatā par trešo personu nesankcionētu piekļuvi, Klienta SIM kartes pazaudēšanu vai nozagšanu. Ja Home3 no Klienta nav saņēmusi attiecīgu paziņojumu, Klientam maksa par Interneta Pakalpojumu rēķinā tiek iekļauta pilnā apmērā atbilstoši Līguma noteikumiem.

Ja pamanījāt kļūdu, lūdzu ziņojiet mums, iezīmējot tekstu un spiežot Ctrl+Enter

Updated on 2020-10-05

Was this article helpful?

Related Articles

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: